Biblioteka

Szkolna biblioteka znajduje się na 3 piętrze, w sali 34. Składa się z dwóch pomieszczeń wypożyczalni i czytelni – centrum multimedialnego, które mieszczą się w osobnych salach. Szkolnym bibliotekarzem jest – p. Barbara Kopczyńska.

 

BIBLIOTEKA JEST CZYNNA
PONIEDZIAŁEK OD 8.00 DO 14.00 – w okresie nauki zdalnej 11.00-17.00
WTOREK OD 8.00 DO 14.45
ŚRODA OD 8.00 DO 14.00 w okresie nauki zdalnej 11.00-17.00
CZWARTEK OD 8.00 DO 14.00 
PIĄTEK OD 8.45 DO 14.00 
 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco – wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno – rekreacyjnej.
 2. Do zadań biblioteki należy:
   • gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
   • prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
   • doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
   • udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości naprawdę i piękno zawarte w treści książek,
   • organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
   • umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
   • zapewnienie opieki nad uczniami zwolnionymi z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Zasady pracy biblioteki i czytelni określa regulamin jej działalności.