Zwolnienia

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI
 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela na wszystkich zajęciach edukacyjnych jest rozpoczęcie lekcji od sprawdzenia obecności. Każda nieobecność ucznia, jak i spóźnienie, powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
 2. Uczeń może być zwolniony z lekcji/imprezy szkolnej na prośbę rodzica/opiekuna prawnego. Prośba rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie powinna być pisemna, zawierać datę, imię i nazwisko dziecka, przyczynę zwolnienia a także informację, iż rodzic przejmuje odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu przez nie szkoły/miejsca imprezy szkolnej. (WZÓR DO POBRANIA). Ważne – uczeń nie zostanie zwolniony „na telefon”, „mail”, „sms”, ani poprzez wiadomość w Librusie itp.
 3. Zwolnienie powinno być dostarczone wychowawcy lub jeśli go nie ma – do sekretariatu – przed opuszczeniem szkoły przez ucznia.
 4. Uczeń ma obowiązek poinformowania o zwolnieniu nauczyciela, z którym ma kolejną lekcję.
 5. Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jest równoznaczne z ucieczką z lekcji (bez możliwości usprawiedliwienia).
 6. Zwolnienia dostarczane po fakcie – nie będą respektowane a opuszczone godziny nie będą usprawiedliwione.
 7. Nieobecność ucznia, który był w danym dniu na wcześniejszych lekcjach (co wynika z zapisu w dzienniku lekcyjnym), a na danej lekcji nie pojawił się, nauczyciel zgłasza wychowawcy.
 8. W przypadku złego samopoczucia i konieczności zwolnienia ucznia ze szkoły, rodzic jest zobowiązany do osobistego zgłoszenia się po dziecko. Informację o takiej konieczności przekazuje szkoła.
 9. Rodzic może odebrać dziecko osobiście – zgłasza się do wychowawcy lub sekretariatu i podpisuje stosowny dokument o przejęciu opieki nad dzieckiem.
 10. Uczeń zwolniony z danej lekcji, w związku z konkursami, zawodami sportowymi, występami artystycznymi, jest zobowiązany do nadrobienia zaległości. W dzienniku ma odnotowany fakt uczestnictwa w powyższym dokonywany przez wychowawcę lub osobę odpowiedzialną za zwolnienie.
 11. Jeśli uczeń nie uczestniczy w zajęciach religii, wychowania do życia w rodzinie, w zajęciach wychowania fizycznego (na podstawie decyzji dyrektora w oparciu o opinię lekarską określającą czas zwolnienia) a jest to lekcja pierwsza lub ostatnia, rodzic może złożyć stałe pisemne zwolnienie na dane półrocze. W innych godzinach uczeń przebywa w szkolnej świetlicy lub bibliotece.

W klasach 1 i 2 Rodzic (lub osoba z listy upoważnionych do odbioru) odbiera dziecko osobiście – wtedy zgłasza się do wychowawcy lub sekretariatu i podpisuje stosowny dokument o przejęciu opieki nad dzieckiem.