Informacje

UWAGA – NA ROK SZKOLNY 2022/23 OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – szczegóły wkrótce

WYBORU SZKOŁY DOKONUJE RODZIC (PRAWNY OPIEKUN) WYPEŁNIAJĄC:

  1. ZGŁOSZENIE (POBIERZ) – jeśli kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły.
  2. WNIOSEK (POBIERZ) – jeśli kandydat zamieszkuje poza obwodem szkoły.

BARDZO WAŻNE:

  1. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w swojej szkole obwodowej, do której trzeba dostarczyć wypełnione przez Rodziców ZGŁOSZENIE (POBIERZ).
  2. Do szkoły poza obwodem dziecko może być przyjęte w drodze rekrutacji po złożeniu wypełnionego WNIOSKU (POBIERZ), jeśli zostaną wolne miejsca.
  3. Rekrutacja kandydatów spoza obwodu szkoły odbywa się zgodnie z terminarzem ustalonym w mieście (zobacz – zakładka terminy).
  4. Rodzice ucznia, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych, zobowiązani są do złożenia POTWIERDZENIA WOLI (POBIERZ) – brak tego dokumentu powoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
  5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.
  6. Uczeń nieprzyjęty do wybranej szkoły podstawowej zgłasza się niezwłocznie do szkoły obwodowej lub korzysta z rekrutacji uzupełniającej w innej szkole, jeśli są wolne miejsca.