Projekty

Nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w wielu ciekawych projektach, zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych.

Aktualnie realizowanym największym projektem, który obejmuje zakup pomocy dydaktycznych i prowadzenie zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych jest projekt:

„Lepsza szkoła – lepsza przyszłość” RPSL.11.01.04-24-02F0/17

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-02F0/17zawartej między Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” a Miastem Chorzów – Miastem
na Prawach Powiatu.