Projekty

Nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w wielu ciekawych projektach, zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych.

„Lepsza szkoła – lepsza przyszłość”

Największy zrealizowany projekt, który obejmował zakup pomocy dydaktycznych i prowadzenie zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych RPSL.11.01.04-24-02F0/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-02F0/17 zawartej między Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” a Miastem Chorzów – Miastem na Prawach Powiatu.

—————————————————–
„Zaprogramuj przyszłość”

To projekt skierowany do nauczycieli klas 1-3, którzy dzięki udziałowi w nim mieli szansę na rozwój kompetencji cyfrowych, w szczególności związanych z nauką programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz przede wszystkim do zastosowania zdobytej wiedzy bezpośrednio w praktyce poprzez prowadzenie zajęć z uczniami. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Partnerem projektu była Politechnika Łódzka. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Dzięki projektowi pozyskaliśmy roboty i maty do nauki programowania oraz tablety i gry Scottie Go.
—————————————————–