Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców–  p. Celina Konieczny

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców – p. Ewa Leśny

Sekretarz Rady Rodziców – p. Barbara Szczepanek

Skarbnik Rady Rodziców – p. Karina Ciesielska

***************************

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Chorzowie

GETIN NOBLE BANK S.A.
89 1560 0013 2003 3586 5000 0001

Bardzo prosimy o wpisanie IMIENIA i NAZWISKA dziecka,
KLASY i celu wpłaty (komitet, wyjazd itp.).

***************************

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:
   • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego,
   • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
   • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
   • opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
   • typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.