Rodo

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:

  • administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Kochanowskiego w Chorzowie, Urbanowicza 4, 41-500;
  • naszym inspektorem ochrony danych jest Zdzisław Korzuch i można skontaktować się z nim przez e-mail biuro@bitprotect.pl;
  • celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki;
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
  • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości korzystania z wymienionych w zapytaniu działań;
  • dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych;
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
  • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.