Biblioteka

Szkolna biblioteka znajduje się na 3 piętrze, w sali 34. Składa się z dwóch pomieszczeń wypożyczalni i czytelni – centrum multimedialnego, które mieszczą się w osobnych salach. Szkolnym bibliotekarzem jest – p. Barbara Kopczyńska.

 

BIBLIOTEKA JEST CZYNNA
PONIEDZIAŁEK OD 8.00 DO 14.00
WTOREK OD 8.00 DO 14.45
ŚRODA OD 8.00 DO 14.00
CZWARTEK OD 8.00 DO 14.00 
PIĄTEK OD 8.45 DO 14.00 
 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco – wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno – rekreacyjnej.
 2. Do zadań biblioteki należy:
   • gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
   • prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
   • doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
   • udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości naprawdę i piękno zawarte w treści książek,
   • organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
   • umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
   • zapewnienie opieki nad uczniami zwolnionymi z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Zasady pracy biblioteki i czytelni określa regulamin jej działalności.

Szkoła Podstawowa nr 10 otrzymała w 2021 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 12 000,00 zł, przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 3 000,00 zł, łączna kwota dotacji wynosi 15 000,00 zł.

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0,
#MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu
#MinisterstwoEdukacjiiNauki
#UrządMiastaChorzów