Informacje

ZAPAMIĘTAJ!
 1. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę.
 2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.
 3. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 4. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 5. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.Wniesienie jest wskazaniem do unieważnienia egzaminu.
 6. Każdy uczeń zobowiązany jest przynieść długopis lub pióro z czarnym atramentem/tuszem oraz linijkę (tylko na matematykę).Nie wolno stosować zmazywalnych długopisów, zmazywaczy i korektorów.
 7. W dniu egzaminu obowiązuje ważna legitymacja szkolna i strój galowy.
ZASADY OGÓLNE EGZAMINU
 1. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów.
 2. Egzamin ma formę pisemną.
 3. Egzamin odbywa się w maju.
 4. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.
PRZEBIEG EGZAMINU

W celu przystąpienia do egzaminu  ósmoklasisty należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi szkoły podstawowej nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

CZAS PRACY – egzamin ósmoklasisty
 1. Język polski: rozpocznie się o godzinie 9 i będzie trwał 120 minut. Dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony o maksymalnie 60 minut.
 2. Matematyka: egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut. Dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony o maksymalnie 50 minut.
 3. Język obcy nowożytny: egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 90 minut. Uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli przedłużyć egzamin odpowiednio o 45.
PYTANIA EGZAMINACYJNE
 1. Zestawy pytań ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w Warszawie.
 2. Zestawy egzaminacyjne są dostarczane do szkoły w dniu egzaminu. Przesyłki są otwierane komisyjnie, a uczniowie w dniu egzaminu otrzymują zabezpieczone testy, które samodzielnie otwierają.
KTO SPRAWDZI PRACE UCZNIÓW?

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.

KTO OTRZYMA INFORMACJE O WYNIKACH?

Wynik egzaminu zapisany w postaci procentowej i centylowej otrzymają:

 1. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie za pośrednictwem szkoły, do którego uczeń uczęszcza (wyniki nie są wywieszane w szkole). Wyniki będzie można poznać także w specjalnym serwisie na stronie OKE.
 2. Szkoła, w której uczeń zamierza podjąć naukę, na podstawie dostarczonego przez uczniów zaświadczenia o wynikach egzaminu.
CO TO WYNIK PROCENTOWY?

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład, jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

CO TO WYNIK CENTYLOWY?

Wynik centylowy to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich uczniów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% uzyskało wynik wyższy.

KIEDY WYNIKI?

Informacje o wynikach egzaminu OKE prześle do Twojej szkoły w lipcu, wyniki można będzie sprawdzić też na stronie dedykowanej wynikom po otrzymaniu loginu i hasła w szkole.