Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 3. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

************************************************************

W tym roku szkolnym do SU zostali wybrani i pełnią odpowiednie funkcje:

  BARTŁOMIEJ MENDEL 7A – PRZEWODNICZĄCY
  MIŁOSZ ZAGÓRSKI 7A – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
  JULIA KROGULSKA 7A – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
  JULIA ORACZ 6B – SEKRETARZ SU I KOORDYNATOR WOLONTARIATU
  OLIWIA GÓRNACKA 7B,
  WIKTORIA GÓRSKA 7B,
  DAWID GERLICH 7B,
  SZYMON MOLISZEWSKI 7B,
  JAKUB STAŃCZYK 7B,
  HANNA GRABOWSKA 5A,
  MARTA MASOŃ 7A,
  KATERYNA PANASENKO 7B,
  MIŁOSZ JAKUBCZYK 7A

Opiekunami Samorządu są:
mgr Karolina Fąderska, mgr Agata Oracz (Wolontariat) i mgr Aleksandra Janik-Mendel

oraz współpracująca z SU mgr Barbara Kopczyńska – Koordynatorka Ligi Międzyklasowej