Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 3. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

************************************************************

W tym roku szkolnym do SU zostali wybrani i pełnią odpowiednie funkcje:

ROWENA MONIOT 8A – PRZEWODNICZĄCA
EMILIA CICHY 3B – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
DAWID GWÓŹDŹ 3D – Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
ZUZANNA MOLEK 3D – RZECZNIK PRAW UCZNIA
OLIWIA SIWEK 8A –KOORDYNATOR LIGI MIĘDZYKLASOWEJ
WIKTORIA JAWORSKA 7C– CZŁONEK SU
SANDRA LESZ8A–CZŁONEK SU
MAGDALENA MOZGOL 3D – CZŁONEK SU
JULIA ORAWSKA 3D – CZŁONEK SU
WERONIKA PACZULA 7A – CZŁONEK SU

************************************************************

Opiekunami Samorządu są:
mgr Agata Molek i mgr Zofia Jendryczko

oraz współpracująca z SU mgr Barbara Kopczyńska – Koordynatorka Ligi Międzyklasowej