Usprawiedliwienia

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI 

Nieobecności na zajęciach edukacyjnych muszą być usprawiedliwione pisemnie lub przez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie tygodnia (7 dni) od powrotu do szkoły. (WZÓR DO POBRANIA).Niedopuszczalne są cyklicznie powtarzające się nieobecności bez podania przyczyny. Nieobecności nieusprawiedliwione uwzględnia się przy ocenie z zachowania.

  1. Rodzice mają obowiązek zapewnić dzieciom możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. W przypadku częstych, nieusprawiedliwionych nieobecności, regularnych spóźnień lub niespełnienia warunków zapewniających bezpieczny dojazd do szkoły, dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną ma prawo odesłać ucznia do szkoły znajdującej się w obwodzie jego zamieszkania.
  2. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  3. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.