Zwolnienia WF

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Rodzic może 3 razy w ciągu półrocza zwolnić dziecko z ćwiczenia na lekcji wf z powodów zdrowotnych na okres nie dłuższy niż jeden tydzień. Zwolnienie musi być oddane w dniu „niećwiczenia”.
 3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż 2 tygodnie, jednak nie obejmujące całego półrocza, należy złożyć wraz z podaniem dyrektorowi szkoły.W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice. Składają podanie do dyrektora szkoły (ZWOLNIENIE WF – WZÓR) do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
  • w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 30 września danego roku szkolnego,
  • w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 30 stycznia danego roku szkolnego.
  • W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
 9. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.
 10. W przypadku decyzji odmownej rodzice mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty.
 11. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia (co potwierdzają podpisem na podaniu rodzica).
 12. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 14. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach (może po przedstawieniu decyzji rodzica przebywać na lekcjach wf lub w szkolnej świetlicy/bibliotece).W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (ZWOLNIENIE WF – WZÓR 2) rodziców złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 15. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 16. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.