Informacje

INFORMACJE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego
w Chorzowie.

  1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
  2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
  3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  4. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.00-14.45.
  5. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych podczas czterech przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, itp. obiad wydaje się w godzinach wcześniej ustalonych po konsultacjach kierownika świetlicy z organizatorem wyjazdu/wyjścia.
  6. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i nauczycieli szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
  7. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
  8. Postanowienia Regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat) umieszczone są na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
  9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.