Terminarz

TERMINY DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO CHORZÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ADRES STRONY INTERNETOWEJ REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 REJESTRACJA W SYSTEMIE, ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY OBWODOWEJ oraz ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZA OBWODEM wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 marca, godz. 8:00 do 29 marca 2024r.,godz. 15:00
ood 13 maja, godz. 8:00 do 27 maja 2024r., godz. 15:00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 marca do 12 kwietnia 2024r. od 13 maja do 3 czerwca 2024r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 kwietnia 2024r.,godz. 9:00 6 czerwca 2024r., godz. 9:00
4 BARDZO WAŻNE! Zdalne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania od 18 kwietnia godz.9.00 do 29 kwietnia 2024r. godz. 15:00 od 6 czerwca godz.9.00 do 11 czerwca 2024r. godz. 15:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 KWIETNIA 2024r., GODZ. 9:00 12 czerwca 2024r.,godz. 9:00

UWAGA! Kandydaci do oddziału integracyjnego (na 5 miejsc dla dzieci orzeczonych)- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!
W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku. https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

UWAGA! Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025.