Obiady

 1. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej na podstawie zgłoszenia u kierownika świetlicy, dokonanego przez rodziców.
 2. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim pisemnym wypełnieniu deklaracji(ZAŁ. NR 1)
 3. Rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się na pisemny wniosek rodzica.
 4. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos.
 5. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Rozliczenie należności za obiady odbywa się z dołu, czyli do 15-go dnia następnego miesiąca (liczy się data zaksięgowania wpłaty). Odpłatności można dokonać na konto podane na fakturze. Fakturę rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na podany przez nich adres e-mail/ odbierają w formie wydruku pod koniec każdego miesiąca, w którym wykonano usługę.

 

 1. Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie
ul. Urbanowicza 4, Chorzów

nr rachunku bankowego:82 1050 1214 1000 0024 2729 8696

Tytuł przelewu:„ za obiady w miesiącu…….. imię i nazwisko dziecka i klasa.”

 

 1. Dopuszcza się również możliwość opłat gotówkowych za obiady. Opłaty dokonuje się do 15-go dnia miesiąca, w którym będzie realizowana usługa.
 2. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę gotówkową za wybrane dni wnosi się do 15-go dnia miesiąca w którym będzie realizowana usługa.
 3. Brak wpłaty w obowiązującym terminie powoduje wstrzymanie żywienia dziecka w kolejnych miesiącach oraz naliczenie odsetek. Dalsze korzystanie ze stołówki będzie możliwe po okazaniu dowodu wpłaty zaległych należności.
 4. Rodzice, którzy zalegają z odpłatnością za posiłki lub wnoszą opłaty nieregularnie zostaną wezwani przez dyrektora do uregulowania należności – w przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia należności dyrektor może wobec nich wszcząć postępowanie egzekucyjne.

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.
 2. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki/ imprezy szkolnej, wyjazdu śródrocznego (Zielona Szkoła), innych przyczyn losowych.
 3. Przy rozliczeniu bierze się pod uwagę wyłącznie nieobecności „trzy dni i więcej” zgłoszone wcześniej przez rodziców/opiekunów. Tylko na tej podstawie zostanie pomniejszona opłata za realne korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
 4. Odliczenie kwoty (dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku) za niekorzystanie ucznia/nauczyciela z obiadów następuje bezpośrednio w miesiącu korzystania z posiłków.
 5. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia/nauczyciela wychowawcy /opiekuna wycieczki-imprezy szkolnej na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.
 6. W przypadku wpłat gotówkowych powstała nadpłata za niewykorzystane obiady w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wartość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
 7. Rozliczenie i zwrot opłat bezgotówkowych na konto za niewykorzystane posiłki dokonuje się najpóźniej do 15 września danego roku.