Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 3. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

************************************************************

W tym roku szkolnym do SU zostali wybrani i pełnią odpowiednie funkcje:

 • SZYMON KMIECIK 8A – PRZEWODNICZĄCY
  EMILIA DRECHSLER 6B – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO i SEKRETARZ SU
  NIKOLA PUGACZ 7B – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
  BARTŁOMIEJ MENDEL 4A – RZECZNIK PRASOWY SU
 • JAKUB GABRYSZ 4B – KOORDYNATOR LIGI MIĘDZYKLASOWEJ
 • SARA KOZYRA 7B –KOORDYNATOR LIGI MIĘDZYKLASOWEJ
  WIKTORIA TROSZOK 7A – RZECZNIK PRAW DZIECKA

************************************************************

Opiekunami Samorządu są:
mgr Karolina Fąderska, mgr Agata Oracz (Wolontariat) i mgr Anna Toborek

oraz współpracująca z SU mgr Barbara Kopczyńska – Koordynatorka Ligi Międzyklasowej